Cập nhật danh sách đề cử, ứng cử Ban Đại Diện VYSA Kyoto 2018

 1. Nguyễn Phan Anh
  Năm sinh: 1992
  Đơn vị: Đại học Ryukoku
  Hiện là Phó chủ tịch VYSA Kyoto
  Người giới thiệu: Mai Công Hưng (chủ tịch VYSA Kyoto 2017)
 2. Ngô Thị Minh
  Năm sinh: 1989
  Đơn vị: Công viên Kawataki
  Hiện là Phó chủ tịch VYSA Kyoto
  Người giới thiệu: Mai Công Hưng (chủ tịch VYSA Kyoto 2017)
 3. Nguyễn Ngọc Thảo
  Năm sinh: 1997
  Đơn vị: Đại học Doshisha
  Hiện là Phó chủ tịch VYSA Kyoto
  Người giới thiệu: Mai Công Hưng (chủ tịch VYSA Kyoto 2017)
 4. Đặng Việt Trung
  Năm sinh: 1994
  Đơn vị: Đại học Kyoto
  Hiện là Phó chủ tịch VYSA Kyoto
  Người giới thiệu: Mai Công Hưng (chủ tịch VYSA Kyoto 2017)
 5. Đinh Thị Ngọc Anh
  Năm sinh: 1997
  Đơn vị:  Kyoshin Language Academy
  Thành viên tích cực tham gia hoạt động hội năm 2017
  Người giới thiệu: Nguyễn Thanh Huyền (phó chủ tịch VYSA Kyoto 2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *