Sự kiện ngắm hoa tháng 6

Ngày 18/6 vừa rồi, VYSA Kyoto đã có một buổi ngắm hoa thú vị ở Công viên thực vật Kyoto.

                

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *